Πώς να διασφαλίσετε ότι ο Πάροχος Μεταφραστικών Υπηρεσιών σας συμμορφώνεται με το GDPR

Πώς να διασφαλίσετε ότι ο Πάροχος Μεταφραστικών Υπηρεσιών σας συμμορφώνεται με το GDPR

Januar 14, 2023 0 Von admin

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ένας κανονισμός της ΕΕ που θέτει πιο αυστηρούς κανόνες για τη βελτίωση της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής για όλα τα άτομα που διαμένουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο GDPR εγκρίθηκε στις 24 Μαΐου 2016 και δίνει σε όλους τους οργανισμούς προθεσμία έως τις 25 Μαΐου 2018 να συμμορφωθούν πλήρως με τη νέα νομοθεσία.

Σας επηρεάζει ο GDPR;Εικονίδιο κανονιστικής μετάφρασης

Αυτό μπορεί να απαντηθεί εξετάζοντας τις ακόλουθες δύο ερωτήσεις:

„Παρέχει η εταιρεία ή ο οργανισμός σας αγαθά/υπηρεσίες σε πολίτες οποιασδήποτε από τις 31 χώρες που αποτελούν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ο οποίος περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία;“

«Συλλέγει η εταιρεία ή ο οργανισμός σας προσωπικές πληροφορίες πολιτών του ΕΟΧ προκειμένου να παρακολουθεί τη συμπεριφορά τους;»

Εάν απαντήσατε ναι σε οποιαδήποτε από τις δύο ερωτήσεις σας επηρεάζει ο GDPR. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνονται, οι οργανισμοί μπορεί να αντιμετωπίσουν αυστηρά πρόστιμα έως 20 εκατομμύρια ευρώ ή έως και 4% του τζίρου, όποιο είναι μεγαλύτερο.

Ο αντίκτυπος του GDPR στη Μεταφραστική Διαδικασία;

Από την άποψη του GDPR, οι περισσότερες μεταφραστικές εταιρείες θεωρούνται εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων και επομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εάν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της ΕΕ/ΕΟΧ. Ορισμένες μεταφραστικές εταιρείες, όπως η Language Scientific, ήδη είτε συμμορφώνονται είτε έχουν μια καλή βάση για την τήρηση του GDPR στο τρέχον επιχειρηματικό τους μοντέλο. Έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τη διαχείριση δεδομένων για πολλά χρόνια και έχουν ήδη δημιουργήσει διαδικασίες και διαδικασίες ως καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Αν και είναι σημαντικό ένας οργανισμός να ακολουθεί τον GDPR εσωτερικά, είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσετε ότι οι προμηθευτές ή οι εργολάβοι του συμμορφώνονται επίσης με τις απαιτήσεις του και ότι ταιριάζουν στη ροή εργασιών σας. Πολλές πληροφορίες κοινοποιούνται με τους παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. Για να διασφαλίσετε ότι ο πάροχος σας συμμορφώνεται με τον GDPR, είναι σημαντικό να δημιουργήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες με τον πάροχο υπηρεσιών μετάφρασης.

1.) Συνεργάζονται αυτοί και οι εργολάβοι τους με NDA’s;

Πρώτα και κύρια, οποιοσδήποτε γλωσσολόγος που εργάζεται στο μεταφραστικό σας έργο θα πρέπει να εργάζεται βάσει Συμφωνίας Μη Αποκάλυψης για να διασφαλίσει την ασφάλεια του έργου σας. Οι πάροχοι γλωσσικών υπηρεσιών καθώς και οι γλωσσολόγοι τους που δεν εργάζονται εντός των ορίων των NDA δεν θα συμμορφώνονται με τον GDPR.

2.) Είναι ασφαλές το Σύστημα Διαχείρισης Μετάφρασης;

Αφού βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος σας συνεργάζεται με τα NDA, είναι σημαντικό να διαπιστώσετε εάν εργάζονται σε ένα ασφαλές σύστημα διαχείρισης μετάφρασης. Με την ψήφιση του GDPR, δεν είναι πλέον δυνατή η αποστολή και λήψη αρχείων για μετάφραση που περιέχουν οποιεσδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μέσω μη ασφαλών μέσων, όπως ένα μη κρυπτογραφημένο email.

3.) Χρησιμοποιούν εργαλεία ανοιχτού κώδικα ή τεχνολογικές λύσεις;

Πολλοί οργανισμοί στον κλάδο της μετάφρασης θα ισχυριστούν ότι χρησιμοποιούν μηχανική μετάφραση για να επιταχύνουν τους χρόνους διεκπεραίωσης ή να μειώσουν το κόστος ενός έργου. Ενώ αυτές οι τεχνολογίες ολοένα και πλησιάζουν στο να είναι βιώσιμη επιλογή, τα σφάλματα μπορούν να εξακολουθήσουν να μην έχουν εντοπιστεί προκαλώντας προβλήματα στον τελικό χρήστη ενός μεταφρασμένου αρχείου. Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον GDPR, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος σας δεν χρησιμοποιεί εργαλεία ανοιχτού κώδικα ή τεχνολογικές λύσεις, καθώς μπορεί να δώσει στο σύστημα παγκόσμια άδεια χρήσης των πληροφοριών που κοινοποιούνται. Εάν ο πάροχος γλωσσικών υπηρεσιών σας χρησιμοποιεί μηχανική μετάφραση, βεβαιωθείτε ότι η μετάφραση πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον.

4.) Ποια Πρότυπα/Διαπίστευση διαθέτουν;

Είναι σημαντικό να διαπιστώσετε εάν ο πάροχος γλωσσικών υπηρεσιών σας διαθέτει πιστοποίηση ISO για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Θα πρέπει να παρέχουν στο προσωπικό τους εκπαίδευση σχετικά με νέα πρότυπα προστασίας δεδομένων καθώς και ενημερωμένες διαδικασίες σχετικά με το νέο πρότυπο.

Οι αξιόπιστοι πάροχοι μετάφρασης θα είναι σε θέση να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις και θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες τους συμμορφώνονται με τον GDPR. Το Language Scientific είναι συμβατό με το GDPR και συνεργάζεται τακτικά με πελάτες που απαιτούν συμμόρφωση με τους κανονισμούς GDPR και HIPAA. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες παγκοσμιοποίησης της Language Scientific, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας ή επικοινωνήστε με έναν από τους εκπροσώπους του λογαριασμού μας στη διεύθυνση 617-621-0940 ή στο [email protected]